GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Gminny Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://gdkburzenin.pl


Data uruchomienia strony: 15.01.2014 r.

Data aktualizacji: 08.07.2021 r.

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.
 • Niektóre publikacje w formie PDF zamieszczone na stronie nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących i nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Niektóre materiały graficzne (obrazki, zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i nie są tłumaczone w języku migowym.
 • Nie wszystkie linki zawierają atrybut „tytuł”.
 • Brak formularza kontaktowego.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Burzeninie opublikowane przed 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację zaktualizowano 29.03.2024 r.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem
e-mail:  gbp.burzenin@pbp.sieradz.pl lub pod numerem tel. 43 8214 574. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Gminny Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie,
ul. Rynek 8, 98-260 Burzenin

Do budynku Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej dostępne są 2 wejścia:

 • od strony ul. Rynek – wejście na hol główny po schodach na poziom parteru – (wejście nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich i z małymi dziećmi),   
 • od strony parkingu przy ul. Złoczewskiej – wejście na hol główny na poziom parteru – (wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich i małymi dziećmi).

Gminny Dom Kultury w Burzeninie znajduje się na piętrze budynku. Do pomieszczeń Domu Kultury prowadzi wejście po schodach z holu głównego oraz wyjście awaryjne na zewnątrz (schody), mieszczące się na tyłach pomieszczeń. Na piętro budynku można wjechać windą, przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla matek z wózkami dla dzieci, która znajduje się w holu głównym. Pomieszczenia Gminnego Domu Kultury są dostępne bez barier architektonicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie znajduje się na parterze budynku. Do pomieszczeń Biblioteki prowadzi jedno wejście z holu głównego oraz wyjście awaryjne na zewnątrz, mieszczące się na tyłach budynku. Główny punkt obsługi – wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci są dostępne bez barier architektonicznych. Usytuowanie regałów w bibliotece nie pozwala na swobodny dostęp do półek i komunikację osób na wózkach inwalidzkich. W przypadku korzystania z pozycji księgozbioru, pomocy udziela bibliotekarz.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na holu głównym na parterze budynku.

W budynku brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych, środków technicznych dla obsługi osób słabosłyszących.

Przy budynku, od strony ul. Złoczewskiej, znajduje się parking z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej, oznaczone tabliczką informacyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla użytkowników, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.