GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Informacja na temat przetwarzania danych

Informacja na temat przetwarzania danych

Informacja na temat przetwarzania danych

Uczestnicy wydarzeń (imprez kulturalnych, spotkań autorskich, wystaw, konkursów, zajęć edukacyjno-artystycznych, warsztatów, konferencji, szkoleń) organizowanych lub współorganizowanych przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie z siedzibą przy ul. Rynek 8.

Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek/głos osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

 1. Biorąc udział w wydarzeniach uczestnik/obserwator wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie jego wizerunku/głosu, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek może zostać opublikowany w całości lub we fragmentach między innymi na stronie internetowej Gminnego Domu Kultury, Gminy Burzenin, biuletynie informacyjnym Gminy Burzenin, w prasie, radiu oraz TV a także na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) oraz na stronach internetowych podmiotów z nim współdziałających, jak również wykonanych na zlecenie Gminnego Domu Kultury w Burzeninie dokumentach, publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, broszurach oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w związku z organizacją imprez, spotkań oraz działalnością informacyjną lub promocyjną.
 2. Powyższej zgody, wynikającej z polskich i unijnych przepisów prawnych dotyczących praw autorskich oraz ochrony danych osobowych, na wykorzystanie wizerunku i jego przetwarzanie uczestnik udziela na czas nieokreślony.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników/obserwatorów wydarzeń jest Gminny Dom Kultury w Burzeninie z siedzibą przy ul. Rynek 8;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Dane osobowe uczestników/obserwatorów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 1 niniejszej klauzuli, w celu prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach oraz informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora;
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników/obserwatorów mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania;
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 7. Uczestnikowi wydarzeń przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych, także w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.