GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Projekty unijne – Gminny Dom Kultury

Szczawno 4.09.1939r. – Pamiętamy!

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje zadanie pod nazwą: „Szczawno 4.09.1939r. – Pamiętamy!”.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie tragicznych wydarzeń, które na zawsze wpisały się w pamięć mieszkańców Gminy Burzenin.

Podczas realizacji zadania powstanie mural upamiętniający ważne wydarzenia w miejscowości Szczawno, gdzie 4 września 1939r. rozstrzelano 21 mieszkańców Szczawna i okolic. Mieszkańcy co roku organizują Mszę Św. polową , oddając w ten sposób hołd ofiarom hitlerowskiej zbrodni. W kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej przybliżymy historię sprzed lat poprzez zorganizowanie po Mszy Św. polowej rekonstrukcji historycznej przedstawiającej „Epizod z żucia ludności wiejskiej z września 1939 w czasie wybuchu wojny”. Na zakończenie w strażnicy OSP odbędzie się słuchowisko – nagranie relacji jednego ze świadków, który cudem został ocalony, a także: występ artystyczny dzieci z Gminnego Domu Kultury z Burzenina, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina, będzie można obejrzeć wystawy: rzeczy wojskowych, starych przedmiotów, Burzenina na przedwojennej fotografii i mapach oraz poczęstunek dla uczestników obchodów.

Środki finansowe Biura „Niepodległa” – 21 000,00 zł

INFORMACJA O REALIZOWANEJ OPERACJI

Tytuł: „Ocalmy od zapomnienia ginące zawody”

Cel: Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wyjazd studyjny jak też warsztaty, konkursy i szkolenie organizowane w ramach operacji stanowią najskuteczniejszą formę wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu będą mieć okazję do zapoznania się z doświadczeniami w zakresie wykorzystania ginących zawodów w celach zarobkowych. Zorganizowany program projektu będzie okazją do zapoznania mieszkańców obszarów wiejskich z procesem wytwarzania produktów rzemieślniczych. Celem jest także wzrost aktywizacji lokalnej społeczności, podniesienie motywacji uczestników, integracji lokalnego środowiska i tym samym podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:
– udział minimum 170 mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości reaktywacji ginących zawodów na obszarach wiejskich (uczestnicy wyjazdu studyjnego, warsztatów);
– podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– ograniczenie procesu wyludniania polskiej wsi i starzenia się wiejskiego społeczeństwa.

Nazwa działania  PROW 2014-2022, w ramach którego realizowana jest operacja:

Operacja realizowana jest w ramach:
– priorytetu: Priorytet 6: wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– Działania KSOW na lata 2014-2020 tj. Działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl

KULTURA BEZ BARIER

Gminny Dom Kultury w Burzeninie

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Kultura i sztuka dla NIEzwykłych”,

finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Głównym celem przedsięwzięcia grantowego pn. „Kultura i sztuka dla NIEzwykłych” będącego częścią projektu „Kultura bez barier” jest zaspokojenie potrzeb osób z niepełnosprawnością związanych z kulturą. Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do osób z niedosłuchem (dzieci, młodzież, dorośli), noszących aparaty słuchowe, ale nie wykluczamy osób z innymi upośledzeniami, niezależnie od płci i wieku, nie tylko z terenu Gminy Burzenin.

Wyposażenie instytucji w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, umożliwi wprowadzenie atrakcyjnych form związanych z kulturą oraz sztuką. Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze specjalnymi potrzebami, poprzez zakup  nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, pętli indukcyjnej, które to umożliwią pełne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, jak również podwyższenie kompetencji pracowników GDK, poprzez kurs języka migowego, aby łatwiej nawiązać kontakt z osobami z niedosłuchem.

Poprzez te zadania, umożliwimy osobom chorym włączenie się w nurt społecznego życia kulturalnego, by ich odmienność stała się zjawiskiem normalnym, by społeczność lokalna była przygotowana na obecność osób z niepełnosprawnościami w swoim otoczeniu.

Chcemy, aby kultura była kulturą włączającą, żeby niepełnosprawni, mieli szansę spotkać się z pełnosprawnymi w naszej instytucji, by wspólnie razem uczestniczyli w imprezach kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że kierując przedsięwzięcie grantowe do wybranej przez nas grupy docelowej oraz rozbudowanie oferty kulturalnej z myślą o odbiorcach ze szczególnymi potrzebami sprawi, że wraz z nimi trafią do nas ich rodziny, opiekunowie, znajomi, co podniesie atrakcyjność wielu kolejnych działań naszej placówki oraz standard instytucji. Liczymy, że realizując projekt, stworzymy lepsze warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami, aby mogli brać udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Ze szczególną starannością zadbamy o miłą i przyjazną atmosferę, aby widz mógł czuć się swobodnie i bezpiecznie i aby w przyszłości chciał ponownie do nas wrócić. Poczynimy wszelkie starania, aby na każdym z etapów podróży, osoby ze szczególnymi potrzebami nie napotkały barier, a spełnione zadania ujęte w naszym projekcie, umożliwią im pełne uczestnictwo i lepszy komfort odbioru wydarzeń.

Wartość grantu: 32 460,00 PLN

INFORMACJA O REALIZOWANEJ OPERACJI

Tytuł: „Ocalmy od zapomnienia tradycję polskiej wsi”

Cel: Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wyjazd studyjny „Szlakiem ginących zawodów” jak też warsztaty, konkursy i szkolenie przeprowadzone podczas imprezy organizowane w ramach operacji stanowią najskuteczniejszą formę wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu będą mieć okazję do zapoznania się z doświadczeniami w zakresie wykorzystania ginących zawodów w celach zarobkowych. Zorganizowany program projektu będzie okazją do zapoznania mieszkańców obszarów wiejskich z procesem wytwarzania produktów rzemieślniczych. Celem jest także wzrost aktywności społecznej, podniesienie motywacji uczestników, integracji lokalnego środowiska i tym samym podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:
– udział minimum 100 mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości reaktywacji ginących zawodów na obszarach wiejskich (uczestnicy wyjazdu studyjnego, warsztatów);
– podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– ograniczenie procesu wyludniania polskiej wsi i starzenia się wiejskiego społeczeństwa.

Nazwa działania  PROW 2014-2022, w ramach którego realizowana jest operacja:

Operacja realizowana jest w ramach:
– priorytetu: Priorytet 6: wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– Działania KSOW na lata 2014-2020 tj. Działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl

Plenerowe Kino Letnie

W piątkowy wieczór 20 sierpnia 2021 roku Gminny Dom Kultury w Burzeninie zorganizował po raz pierwszy Plenerowe Kino Letnie na boisku sportowym przy GOSiR w Strumianach.

Mimo niesprzyjającej aury, która w tym dniu trzymała w napięciu, letnie kino pod chmurką cieszyło się powodzeniem. Miłośnicy seansów filmowych obejrzeli na leżakach polską komedię pt. „Gotowi na wszystko. Exterminator”.

Bardzo dziękujemy Fundacji PZU, dzięki której GDK mogło zorganizować letni seans filmowy na powietrzu oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym przedsięwzięciu i mimo zimna, dotrwali do końca seansu. Mamy nadzieję, że to nie ostanie kino w plenerze w naszej gminie. 

Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin

 

Przeglad-Amatorskich-Orkiestr-Detych-w-gminie-Burzenin

Zdjęcie 1 z 1

„Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin”

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel ogólny: 2.0. – Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD, cel szczegółowy: 2.2.- Integracja poprzez pobudzenie i angażowanie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych, poprzez następujący wskaźnik produktu realizacji zadania: W2.2A.1 – Liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń kultywujących oraz promujących tradycje obszaru LGD.


Okres realizacji zadania
: 07 marzec – 30 listopad 2019r.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD, poprzez organizację Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych w Burzeninie.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych- 2 czerwca 2019r. Wydarzenie to przyczyni się do promowania gminy Burzenin oraz całego obszaru LGD.

Środki zostały przeznaczone na wynajem sceny, wynajem nagłośnienia, przygotowanie cateringu, zakup instrumentów muzycznych tj. trąbki Eastman- 3 szt., saksofon tenorowy, sakshorn barytonowy- 2szt.

Koszty całkowite realizacji zadania – 30 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne – 30 000,00zł
Wnioskowana kwota pomocy – 30 000,00 zł

 

Informacja II

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. „Bliżej natury – edukacja ekologiczna w Gminie Burzenin”. – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

– koszt całkowity zadania – 10 756,00 zł.

– kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 8 556,00 zł.

logo

Zdjęcie 1 z 1

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

 • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. „Nadwarciański rajd nordic walking” po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn.”Rowerem po zdrowie, wiedzę i przygodę”; wycieczka autokarowa do Ujazdu (Park Edukacyjno-Przyrodniczy) oraz do Łodzi (Palmiarnia, Ogród Botaniczny).

W ramach projektu zostaną zakupione gadżety promocyjne, które otrzymają uczestnicy wycieczek, oraz nagrody dla biorących udział w organizowanych przez pracowników Gminnego Domu Kultury konkursach.

W ramach projektu został wydany folder promujący walory przyrodnicze pn. „Kajakiem, rowerem, pieszo przez Gminę Burzenin”.

 

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Informacja

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Burzenin”. – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

– koszt całkowity zadania – 18456,01 zł.

– kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 12000,00 zł.

 

logo

Zdjęcie 1 z 1

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

 • szereg warsztatów tj. „Dbamy o czystość powietrza w swoim otoczeniu, szkole i domu”, połączone z doświadczeniami, warsztaty animacyjne plenerowe dla dzieci, edukacja ekologiczna poprzez zabawę i warsztaty w terenie „Ceramicznie ekologicznie” – z użyciem materiału naturalnego (gliny);
 • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. „Las – zielone płuca Ziemi” – rajd nordic walking po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn.”Nie bądź trucicielem – pojedź rowerem” – po terenach leśnych Gminy Burzenin; wycieczka ekologiczna (autokarowa) do Jeziorska i Uniejowa.
 • Spotkanie z leśnikiem a w tym krótka pogadanka na temat „Jak ważną role dla środowiska spełnia las”
 • Spotkanie ze strażakiem połączone z krótką pogadanką na temat „Wypalanie traw – bezmyślność człowieka”

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne: tryptyk moblino – tekstylny do prezentacji plastycznej wystaw zdjęć, do przeprowadzania warsztatów animacyjnych z edukacji ekologicznej; zestaw edukacyjny Woda – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – do przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych.

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Energię oszczędzamy Gminy Burzenin nie zaśmiecamy – program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Burzenin

 

logo

Zdjęcie 1 z 1

„Energię oszczędzamy Gminy Burzenin nie zaśmiecamy – program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Burzenin” dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Projekt zrealizowano w 2015 r. poprzez poniższe zadania:

 1. Warsztaty fotograficzne – dla mieszkańców gminy Burzenin. Warsztaty przeprowadził właściciel studia fotograficznego. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak pełniej korzystać z możliwości posiadanego aparatu, jak zwrócić uwagę na kwestie techniczne i możliwości obróbki programu photo shop element dla grafiki.
 2. „Ze światłem w obiektywie” marsz nordic walking po uroczych terenach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W czasie rajdu poprzez ronienie zdjęć aparatem wyposażonym w zakupiony sprzęt (tj. lampa i obiektyw) uczestnicy mogli uwieczniać piękno przyrody.
 3. Wystawa zdjęć z marszu nordic walking „Ze światłem w obiektywie”. Na wystawie zostały zaprezentowane zdjęcia wykonane podczas rajdu.
 4. Wystawa zdjęć „Światło w ciszy” Ryszarda Sierocińskiego zawodowego fotografika z certyfikatem Ministerstwa Kultury, wieloletniego prezesa Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego, uczestnika licznych plenerów i wystaw fotograficznych.
 5. Prelekcja na temat „Energie oszczędzamy – przyrody nie zaśmiecamy”- wykład dla uczniów klas V Szkół Podstawowych. Wykład poprowadziła Agata Cłapa- młodszy referent Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (pracownik Urzędu Gminy w Burzeninie). Podczas prelekcji młodzież zwiększyła świadomość dotyczącą problemu zanieczyszczania światłem, który przedkłada się również na większe zużycie energii i zanieczyszczenie pochodzące z jej produkcji.
 6. Konkursy, quizy:

– „Twój sposób na energii oszczędzanie i środowiska dbanie”- konkurs plastyczny dla młodzieży

– „rymowanka ekologiczna” – konkurs dla dzieci,

– „puzzle na czas” – konkurs dla dzieci,

– „świetlna piosenka” – konkurs dla dzieci,

– „Co ty wiesz o świetle” – quiz dla dorosłych

       7. Wykonanie materiałów promocyjnych:

           – gadżety promocyjne z nadrukiem: bransoletki odblaskowe, torby ekologiczne,    

             długopisy, jokejki, miśki odblaskowe, zostały one rozdane podczas rajdu nordic
             walking „Ze światłem w obiektywie, wykładu dla młodzieży, wystawy zdjęć.

           – plakaty promujące zadanie ( na plakatach zostały ujęte następujące informacje:
               poszczególne zadania projektu, termin zadania, godzina rozpoczęcia, logo
               WFOŚiGW w Łodzi, Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Plakaty zostały
               wykonane w formacie A3 i rozwieszone na terenie Gminy Burzenin.

Efekt ekologiczny uzyskano u około 70 uczniów klas V szkoły podstawowej oraz u około 100 osób dorosłych poprzez:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko

 

Koszt całkowity projektu – 13690 zł

Kwota dofinansowania 12200 zł

Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży

 

prow_leader_logo1

Zdjęcie 1 z 1

„Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży – poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i organizację zajęć muzyczno–integracyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie”

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013.


Czas trwania projektu: 10 lipiec – 31grudzień 2014 r.

Cele projektu:
Celem operacji jest promowanie, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych. Udoskonalenie umiejętności muzycznych, rozbudzenia kreatywności i twórczych zachowań oraz poprawa wizerunku i popularyzacja atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie

Zadania wykonane w ramach projektu:
– zakup koszul galowych z nadrukiem dla członków Orkiestry;
– zakup naszywek haftowanych z herbem Gminy Burzenin;
– zakup 6 sztuk instrumentów muzycznych tj. saksofon tenorowy, trąbka, 2 saksofony altowe, flet, tenor horn;
– organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Karpacza i spotkanie z Kowarską Orkiestrą Rozrywkową, w tym: koszt przejazdu, nocleg z wyżywienie, przewodnik turystyczny;
– zakup plakatów promocyjnych;
– zakup materiałów promocyjnych: kalendarz na 2015 r.;
– zakup gadżetów reklamowych tj. parasol, torba papierowa, smycz reklamowa;
– zakup banera reklamowego (roll – up);
– zakup 2 szt. namiotów imprezowych o wym. 5 m x10 m

Koszty całkowite realizacji zadania – 36 830,89 zł
Koszty kwalifikowalne – 30 855,61zł
Wnioskowana kwota pomocy – 24 684,48 zł