Gminna Biblioteka Publiczna

W ramach projektów unijnych Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała:

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Projekty unijne-10 Projekty unijne-7 Logo program rozwoju czytelnicta

"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, słownikowych i encyklopedycznych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie korzysta z tego programu od roku 2005.
W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości:

7 500 zł - w 2005r.

8 900 zł - w 2006r.

9 000 zł - w 2007r.

9 000 zł - w 2008r.

3 100 zł - w 2009r.

3 000 zł - w 2010r.

4 300 zł - w 2011r.

4 700 zł - w 2012r.

3 800 zł - w 2013r.

3 800 zł - w 2014r.

4 700 zł - w 2015r.

4 800 zł - w 2016r.

4 500 zł - w 2017r.

4 500 zł - w 2018r.

                                                                                                                                                

RozPRACUJ to z biblioteką

Projekty unijne-8

Projekty unijne-5Projekty unijne-2

"RozPRACUJ to z biblioteką"
Projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem projektu jest zmiana bibliotek publicznych w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej, w których osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę otrzymają profesjonalne wsparcie.
W ramach projektu biblioteki otrzymały sprzęt komputerowy do publicznego użytku, z myślą o osobach poszukujących pracy lub chcących ją zmienić: 2 zestawy komputerowe i laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik i ekran oraz aparat fotograficzny. Całkowita wartość przekazanego sprzętu wynosi ok. 14,5 tys. zł. Ponadto bibliotekarze z GBP w Burzeninie odbyli cykl szkoleń, które przygotowały ich do efektywnego wykorzystania otrzymanego sprzętu oraz dzielenia się tą wiedzą z użytkownikami bibliotek. Pracownicy wzięli także udział w 10-dniowych warsztatach planowania rozwoju biblioteki, podczas których uczyli się, jak wspomóc osoby pozostające bez pracy lub chcące pracę zmienić. Powstał także trzyletni plan działań biblioteki. Biblioteka rozpoczęła ponadto współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, które są zainteresowane wdrażaniem wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Burzenin. W efekcie nasza biblioteka rozwinie swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy. Realizacja projektu zostanie zakończona w lipcu 2014 r.

 

„Mama idzie do pracy – aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci”

W ramach projektu „Rozpracuj to z biblioteką”, nasza placówka opracowała program na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy pn. „Mama idzie do pracy – aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci” i pozyskała grant w wysokości 4400 zł. Program realizowany jest w okresie 17.01 – 30.06.2014 r. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 7 kobiet z terenu Gminy Burzenin, wychowujących małe dzieci w wieku 1-4 lata, pozostających bez pracy lub chcących pracę zmienić. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
- utworzenie Klubu Aktywnej Mamy i Malucha,
- spotkania członków Klubu, podczas których mamy zintegrują się i wymienią doświadczeniami, poznają mamy aktywne zawodowo, nauczą się jak postępować ze swoimi pociechami aby nauczyć je samodzielności, zabawy w grupie rówieśniczej,
- spotkania, podczas których zapoznają się z serwisem Praca-Enter, który pomoże im odkryć własny potencjał,
- spotkania z doradcą zawodowym,
- opieka nad dziećmi podczas spotkań,
- zakup książek nt. jak skutecznie poszukiwać pracy,
- utworzenie kącika informacyjnego o aktualnych ofertach pracy.

Akademia Orange dla Bibliotek

Projekty unijne-4

Program "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”

Celem programu "Akademia  Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

W ramach Programu "Akademia Orange dla bibliotek", Fundacja Orange przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie dotację finansową w wysokości: w 2010 r. 7383,47 zł, w 2011 r. – 415,43 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych.

KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH

Projekty unijne-1


Projekt realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Od dnia 01 kwietnia 2010 r. w ramach Programu Integracji Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie realizowała projekt skierowany dla osób powyżej 35 roku życia pn. "Kurs komputerowy". W okresie 12 kwietnia – 27 maja 2010 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia zawodowego w Sieradzu, przeprowadził kurs podstawowej obsługi komputera. W szkoleniu wzięło udział 20 osób, podzielonych na 2 dziesięcioosobowe grupy. Całość projektu opiewała na kwotę: 16 957,05 zł. W trakcie szkoleń, uczestnicy projektu mieli zapewnione podręczniki, zeszyty, długopisy oraz teczki. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r.

 

KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH-1 KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH-2 KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH-3

Historia i tradycja

„Historia i Tradycja”
Projekt realizowany przez Gminą Bibliotekę Publiczną i Szkołę Podstawową w Burzeninie w okresie styczeń – grudzień 2008 r.

Pomysł projektu zrodził się na otwarciu Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Pomysłodawcą był Jacek Majdański, nauczyciel historii, ówczesny Dyrektor SP w Burzeninie.
Najważniejsze cele projektu: integracja środowiska lokalnego, poznanie swojej „Małej ojczyzny”, w tym historii i dziedzictwa kulturowego regionu, ważnych elementów przyrodniczych, tradycji, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią Polski, stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
Projekt skierowany był dla wszystkich mieszkańców Gminy Burzenin, dla dzieci i dorosłych. Przebieg realizacji projektu:
1. Występ chóru „Cantilena”.
2. Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie.
3. Wystawa „Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”.
4. Konkurs fotograficzny „Zima 2008 w Gminie Burzenin”.
5. Wystawa prac amatorów fotografików „Zimowe pejzaże”.
6. „Konkurs na pisankę wielkanocną”.
7. Kiermasz Wielkanocny.
8. Wystawa „Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Losy uchodźctwa polskiego z ZSRR w latach 1942-1950”.
9. Konferencja popularno-naukowa „Katyń - Miednoje - Charków”.
10. Apel z okazji 3 Maja.
11. Konkurs „Ilustracje do Mazurka Dąbrowskiego”.
12. Koncert „Jest we mnie kraina przeźroczysta” – program artystyczny przygotowany przez dzieci ze SP w Burzeninie.
13. Konkurs „Kapliczki w Gminie Burzenin”.
14. Wystawa archeologiczna „Skarby w ziemi zakopane”.
15. Wystawa „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”
16. Konferencja „Chrześcijaństwo w sztuce”.
17. Apel z okazji 11 Listopada.
18. Koncert pieśni patriotycznych.
19. Konkurs „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”.

Centrum Kształcenia na Odległość

Projekty unijne-1

„Centrum Kształcenia na Odległość”

W 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie powstało Centrum Kształcenia na Odległość. Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” dofinansowywany został z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). Czas realizacji projektu: 01.06.2007 r. – 31.12.2008 r.

Centra kształcenia na odległość na wsiach, to projekt mający na celu wyposażenie w sprzęt komputerowy i kontent merytoryczny ośrodki oświatowo – edukacyjne, zlokalizowane na obszarach wiejskich. Ośrodki te mają wspierać wszystkich, którzy zainteresowani są podniesieniem kwalifikacji, aktywnością w środowisku lokalnym, wykorzystaniem nowoczesnych technik w rozwoju osobistym oraz przekwalifikowaniem zawodowym.
W ramach projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie została bezpłatnie wyposażona w:

 1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym sprzętem biurowym:
  • 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym);
  • drukarkę;
  • telefax;
  • meble biurowe
 2. Bezpłatny dostęp do szkoleń e – learningowych.
 3. Bezpłatny dostęp do Internetu.

Gminny Dom Kultury

W ramach projektów unijnych Gminny Dom Kultury zrealizował:

Informacja II

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. "Bliżej natury – edukacja ekologiczna w Gminie Burzenin". – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

- koszt całkowity zadania - 10 756,00 zł.

- kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi - 8 556,00 zł.

 logo

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

 • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. "Nadwarciański rajd nordic walking" po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn."Rowerem po zdrowie, wiedzę i przygodę"; wycieczka autokarowa do Ujazdu (Park Edukacyjno-Przyrodniczy) oraz do Łodzi (Palmiarnia, Ogród Botaniczny).

W ramach projektu zostaną zakupione gadżety promocyjne, które otrzymają uczestnicy wycieczek, oraz nagrody dla biorących udział w organizowanych przez pracowników Gminnego Domu Kultury konkursach.

W ramach projektu został wydany folder promujący walory przyrodnicze pn. "Kajakiem, rowerem, pieszo przez Gminę Burzenin".

 

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

- wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

- wykształcenie postaw proekologicznych,

- wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Informacja

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. "Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Burzenin". – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

- koszt całkowity zadania - 18456,01 zł.

- kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi - 12000,00 zł.

 logo

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

 • szereg warsztatów tj. "Dbamy o czystość powietrza w swoim otoczeniu, szkole i domu", połączone z doświadczeniami, warsztaty animacyjne plenerowe dla dzieci, edukacja ekologiczna poprzez zabawę i warsztaty w terenie "Ceramicznie ekologicznie" – z użyciem materiału naturalnego (gliny);
 • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. "Las – zielone płuca Ziemi" – rajd nordic walking po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn."Nie bądź trucicielem – pojedź rowerem" – po terenach leśnych Gminy Burzenin; wycieczka ekologiczna (autokarowa) do Jeziorska i Uniejowa.
 • Spotkanie z leśnikiem a w tym krótka pogadanka na temat "Jak ważną role dla środowiska spełnia las"
 • Spotkanie ze strażakiem połączone z krótką pogadanką na temat "Wypalanie traw – bezmyślność człowieka"

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne: tryptyk moblino – tekstylny do prezentacji plastycznej wystaw zdjęć, do przeprowadzania warsztatów animacyjnych z edukacji ekologicznej; zestaw edukacyjny Woda – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – do przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych.

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

- wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

- wykształcenie postaw proekologicznych,

- wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Energię oszczędzamy Gminy Burzenin nie zaśmiecamy – program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Burzenin

„Energię oszczędzamy Gminy Burzenin nie zaśmiecamy – program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Burzenin” dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Projekt zrealizowano w 2015 r. poprzez poniższe zadania:

 1. Warsztaty fotograficzne – dla mieszkańców gminy Burzenin. Warsztaty przeprowadził właściciel studia fotograficznego. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak pełniej korzystać z możliwości posiadanego aparatu, jak zwrócić uwagę na kwestie techniczne i możliwości obróbki programu photo shop element dla grafiki.
 2. „Ze światłem w obiektywie” marsz nordic walking po uroczych terenach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W czasie rajdu poprzez ronienie zdjęć aparatem wyposażonym w zakupiony sprzęt (tj. lampa i obiektyw) uczestnicy mogli uwieczniać piękno przyrody.
 3. Wystawa zdjęć z marszu nordic walking „Ze światłem w obiektywie”. Na wystawie zostały zaprezentowane zdjęcia wykonane podczas rajdu.
 4. Wystawa zdjęć „Światło w ciszy” Ryszarda Sierocińskiego zawodowego fotografika z certyfikatem Ministerstwa Kultury, wieloletniego prezesa Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego, uczestnika licznych plenerów i wystaw fotograficznych.
 5. Prelekcja na temat „Energie oszczędzamy – przyrody nie zaśmiecamy”- wykład dla uczniów klas V Szkół Podstawowych. Wykład poprowadziła Agata Cłapa- młodszy referent Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (pracownik Urzędu Gminy w Burzeninie). Podczas prelekcji młodzież zwiększyła świadomość dotyczącą problemu zanieczyszczania światłem, który przedkłada się również na większe zużycie energii i zanieczyszczenie pochodzące z jej produkcji.
 6. Konkursy, quizy:

- „Twój sposób na energii oszczędzanie i środowiska dbanie”- konkurs plastyczny dla młodzieży

- „rymowanka ekologiczna” – konkurs dla dzieci,

- „puzzle na czas” – konkurs dla dzieci,

- „świetlna piosenka” – konkurs dla dzieci,

- „Co ty wiesz o świetle” - quiz dla dorosłych

       7. Wykonanie materiałów promocyjnych:

           - gadżety promocyjne z nadrukiem: bransoletki odblaskowe, torby ekologiczne,    

             długopisy, jokejki, miśki odblaskowe, zostały one rozdane podczas rajdu nordic
             walking „Ze światłem w obiektywie, wykładu dla młodzieży, wystawy zdjęć.

           - plakaty promujące zadanie ( na plakatach zostały ujęte następujące informacje:
               poszczególne zadania projektu, termin zadania, godzina rozpoczęcia, logo
               WFOŚiGW w Łodzi, Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Plakaty zostały
               wykonane w formacie A3 i rozwieszone na terenie Gminy Burzenin.

Efekt ekologiczny uzyskano u około 70 uczniów klas V szkoły podstawowej oraz u około 100 osób dorosłych poprzez:

- wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

- wykształcenie postaw proekologicznych,

- wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko

 

Koszt całkowity projektu – 13690 zł

Kwota dofinansowania 12200 zł

Strona 1 z 2

Kalendarz wydarzeń

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
KWIECIEń 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Przejdź do strony” pod spodem tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Przejdź do strony