GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Projekty unijne – Gminna Biblioteka Publiczna

Mała Książka – Wielki Człowiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie wraz z Filią w Niechmirowie została zakwalifikowana do projektu Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat (2013-2016), zarówno tych, którzy są już czytelnikami naszej biblioteki, jak i tych, którzy nie są jeszcze do niej zapisani oraz do ich rodziców.

Od września 2019 roku Mały Czytelnik odwiedzający naszą bibliotekę otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, zawierającą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajdzie się także coś dla rodziców – broszura „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.

Podczas każdej kolejnej wizyty w naszej bibliotece, zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę
do Karty. Po uzyskaniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Kampania społeczna „Mała książka wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie
z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Więcej informacji na stronie: http://www.wielki-czlowiek.pl .

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, słownikowych i encyklopedycznych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie korzysta z tego programu od roku 2005.
W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości:

7 500 zł – w 2005r.

8 900 zł – w 2006r.

9 000 zł – w 2007r.

9 000 zł – w 2008r.

3 100 zł – w 2009r.

3 000 zł – w 2010r.

4 300 zł – w 2011r.

4 700 zł – w 2012r.

3 800 zł – w 2013r.

3 800 zł – w 2014r.

4 700 zł – w 2015r.

4 800 zł – w 2016r.

4 500 zł – w 2017r.

4 500 zł – w 2018r.

7 900 zł – w 2019r.

10 000 zł – w 2020r.

                                                                                                                                                

RozPRACUJ to z biblioteką

 

„RozPRACUJ to z biblioteką”
Projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem projektu jest zmiana bibliotek publicznych w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej, w których osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę otrzymają profesjonalne wsparcie.
W ramach projektu biblioteki otrzymały sprzęt komputerowy do publicznego użytku, z myślą o osobach poszukujących pracy lub chcących ją zmienić: 2 zestawy komputerowe i laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik i ekran oraz aparat fotograficzny. Całkowita wartość przekazanego sprzętu wynosi ok. 14,5 tys. zł. Ponadto bibliotekarze z GBP w Burzeninie odbyli cykl szkoleń, które przygotowały ich do efektywnego wykorzystania otrzymanego sprzętu oraz dzielenia się tą wiedzą z użytkownikami bibliotek. Pracownicy wzięli także udział w 10-dniowych warsztatach planowania rozwoju biblioteki, podczas których uczyli się, jak wspomóc osoby pozostające bez pracy lub chcące pracę zmienić. Powstał także trzyletni plan działań biblioteki. Biblioteka rozpoczęła ponadto współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, które są zainteresowane wdrażaniem wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Burzenin. W efekcie nasza biblioteka rozwinie swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy. Realizacja projektu zostanie zakończona w lipcu 2014 r.

 

„Mama idzie do pracy – aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci”

W ramach projektu „Rozpracuj to z biblioteką”, nasza placówka opracowała program na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy pn. „Mama idzie do pracy – aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci” i pozyskała grant w wysokości 4400 zł. Program realizowany jest w okresie 17.01 – 30.06.2014 r. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 7 kobiet z terenu Gminy Burzenin, wychowujących małe dzieci w wieku 1-4 lata, pozostających bez pracy lub chcących pracę zmienić. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
– utworzenie Klubu Aktywnej Mamy i Malucha,
– spotkania członków Klubu, podczas których mamy zintegrują się i wymienią doświadczeniami, poznają mamy aktywne zawodowo, nauczą się jak postępować ze swoimi pociechami aby nauczyć je samodzielności, zabawy w grupie rówieśniczej,
– spotkania, podczas których zapoznają się z serwisem Praca-Enter, który pomoże im odkryć własny potencjał,
– spotkania z doradcą zawodowym,
– opieka nad dziećmi podczas spotkań,
– zakup książek nt. jak skutecznie poszukiwać pracy,
– utworzenie kącika informacyjnego o aktualnych ofertach pracy.

Akademia Orange dla Bibliotek

projekty_unijne_4_20140207_1355392529

Zdjęcie 1 z 1

Program „AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”

Celem programu „Akademia  Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

W ramach Programu „Akademia Orange dla bibliotek„, Fundacja Orange przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie dotację finansową w wysokości: w 2010 r. 7383,47 zł, w 2011 r. – 415,43 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych.

KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH

 

Od dnia 01 kwietnia 2010 r. w ramach Programu Integracji Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie realizowała projekt skierowany dla osób powyżej 35 roku życia pn. „Kurs komputerowy„. W okresie 12 kwietnia – 27 maja 2010 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia zawodowego w Sieradzu, przeprowadził kurs podstawowej obsługi komputera. W szkoleniu wzięło udział 20 osób, podzielonych na 2 dziesięcioosobowe grupy. Całość projektu opiewała na kwotę: 16 957,05 zł. W trakcie szkoleń, uczestnicy projektu mieli zapewnione podręczniki, zeszyty, długopisy oraz teczki. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r.

Historia i tradycja

„Historia i Tradycja”
Projekt realizowany przez Gminą Bibliotekę Publiczną i Szkołę Podstawową w Burzeninie w okresie styczeń – grudzień 2008 r.

Pomysł projektu zrodził się na otwarciu Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Pomysłodawcą był Jacek Majdański, nauczyciel historii, ówczesny Dyrektor SP w Burzeninie.
Najważniejsze cele projektu: integracja środowiska lokalnego, poznanie swojej „Małej ojczyzny”, w tym historii i dziedzictwa kulturowego regionu, ważnych elementów przyrodniczych, tradycji, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią Polski, stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
Projekt skierowany był dla wszystkich mieszkańców Gminy Burzenin, dla dzieci i dorosłych. Przebieg realizacji projektu:
1. Występ chóru „Cantilena”.
2. Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie.
3. Wystawa „Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”.
4. Konkurs fotograficzny „Zima 2008 w Gminie Burzenin”.
5. Wystawa prac amatorów fotografików „Zimowe pejzaże”.
6. „Konkurs na pisankę wielkanocną”.
7. Kiermasz Wielkanocny.
8. Wystawa „Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Losy uchodźctwa polskiego z ZSRR w latach 1942-1950”.
9. Konferencja popularno-naukowa „Katyń – Miednoje – Charków”.
10. Apel z okazji 3 Maja.
11. Konkurs „Ilustracje do Mazurka Dąbrowskiego”.
12. Koncert „Jest we mnie kraina przeźroczysta” – program artystyczny przygotowany przez dzieci ze SP w Burzeninie.
13. Konkurs „Kapliczki w Gminie Burzenin”.
14. Wystawa archeologiczna „Skarby w ziemi zakopane”.
15. Wystawa „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”
16. Konferencja „Chrześcijaństwo w sztuce”.
17. Apel z okazji 11 Listopada.
18. Koncert pieśni patriotycznych.
19. Konkurs „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”.

Centrum Kształcenia na Odległość

„Centrum Kształcenia na Odległość”

W 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie powstało Centrum Kształcenia na Odległość. Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” dofinansowywany został z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). Czas realizacji projektu: 01.06.2007 r. – 31.12.2008 r.

Centra kształcenia na odległość na wsiach, to projekt mający na celu wyposażenie w sprzęt komputerowy i kontent merytoryczny ośrodki oświatowo – edukacyjne, zlokalizowane na obszarach wiejskich. Ośrodki te mają wspierać wszystkich, którzy zainteresowani są podniesieniem kwalifikacji, aktywnością w środowisku lokalnym, wykorzystaniem nowoczesnych technik w rozwoju osobistym oraz przekwalifikowaniem zawodowym.
W ramach projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie została bezpłatnie wyposażona w:

 1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym sprzętem biurowym:
  • 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym);
  • drukarkę;
  • telefax;
  • meble biurowe
 2. Bezpłatny dostęp do szkoleń e – learningowych.
 3. Bezpłatny dostęp do Internetu.