GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

INFORMACJA O REALIZOWANEJ OPERACJI

Tytuł: „Ocalmy od zapomnienia tradycję polskiej wsi”

Cel: Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wyjazd studyjny „Szlakiem ginących zawodów” jak też warsztaty, konkursy i szkolenie przeprowadzone podczas imprezy organizowane w ramach operacji stanowią najskuteczniejszą formę wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu będą mieć okazję do zapoznania się z doświadczeniami w zakresie wykorzystania ginących zawodów w celach zarobkowych. Zorganizowany program projektu będzie okazją do zapoznania mieszkańców obszarów wiejskich z procesem wytwarzania produktów rzemieślniczych. Celem jest także wzrost aktywności społecznej, podniesienie motywacji uczestników, integracji lokalnego środowiska i tym samym podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:
– udział minimum 100 mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości reaktywacji ginących zawodów na obszarach wiejskich (uczestnicy wyjazdu studyjnego, warsztatów);
– podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– ograniczenie procesu wyludniania polskiej wsi i starzenia się wiejskiego społeczeństwa.

Nazwa działania  PROW 2014-2022, w ramach którego realizowana jest operacja:

Operacja realizowana jest w ramach:
– priorytetu: Priorytet 6: wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– Działania KSOW na lata 2014-2020 tj. Działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl