GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Centrum Kształcenia na Odległość

„Centrum Kształcenia na Odległość”

W 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie powstało Centrum Kształcenia na Odległość. Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” dofinansowywany został z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). Czas realizacji projektu: 01.06.2007 r. – 31.12.2008 r.

Centra kształcenia na odległość na wsiach, to projekt mający na celu wyposażenie w sprzęt komputerowy i kontent merytoryczny ośrodki oświatowo – edukacyjne, zlokalizowane na obszarach wiejskich. Ośrodki te mają wspierać wszystkich, którzy zainteresowani są podniesieniem kwalifikacji, aktywnością w środowisku lokalnym, wykorzystaniem nowoczesnych technik w rozwoju osobistym oraz przekwalifikowaniem zawodowym.
W ramach projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie została bezpłatnie wyposażona w:

 1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym sprzętem biurowym:
  • 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym);
  • drukarkę;
  • telefax;
  • meble biurowe
 2. Bezpłatny dostęp do szkoleń e – learningowych.
 3. Bezpłatny dostęp do Internetu.